Bezpečnostní pokyny

U každé atrakce je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny.

V případě, že využijete osobního odběru nebo dovoz/odvoz z naší strany, je důležité, aby klient dodržoval následující pokyny:

SOUHRN BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ K ATRAKCI

 1. Nafukovací atrakce se nesmí používat bez dozoru.
 2. Pokud není dozor k dispozici, nafukovací atrakce by měla být vyfouknutá a odpojená od přívodu elektrické energie.
 3. Při rychlosti větru o více jak 25km/h, se nesmí nafukovací atrakce používat a je nutné ji odpojit a vyfouknout, nebo vůbec nenafukovat.
 4. Atrakce musí být z bezpečnostních důvodů ukotvena lany a kolíky. Přejdete tak převrácení atrakce v důsledku povětrnostních podmínek i hraní dětí uvnitř atrakce.
 5. Vstup na nafukovací atrakci je povolen pouze bez obuvi.
 6. Zákaz vstupu na nafukovací atrakci s brýlemi, klíči, prsteny, kšiltovkami, hračky, s jídlem, pitím, se žvýkačkou v ústech, s ostrými předměty a jiných ohrožujících věcí.
 7. Vstup na atrakci je povolen pouze v doprovodu rodiče nebo zodpovědné osoby.
 8. Na nafukovací atrakci se nesmí šplhat po stěnách nebo věšet se na jiné její části.
 9. V atrakci se uživatelé nesmí strkat, bít a utíkat.
 10. Dozor musí nepřetržitě sledovat dění na atrakci.
 11. Dozor je povinný zabezpečit rozdělení větších dětí od menších, aby se předešlo úrazu, musí zamezit přístup uživatelů k ventilátoru.
 12. Vstup na nafukovací atrakci je povolený pro děti od 3 let.
 13. Rodič nebo pověřená osoba je povinná poučit děti a usměrňovat jejich chování, aby nedošlo ke vzniku škody na atrakci nebo k újmě na zdraví jiné osoby.
 14. Při vstupu na atrakci, pověřená osoba zajišťuje dodržování bezpečnostních pokynů, které obdržela před pronájmem atrakce.
 15. Není povoleno překročení kapacity nafukovací atrakce! Kontrolujte počet osob v nafukovací atrakci a zajistěte jejich bezpečí adekvátním dozorem.
 16. Přísný zákaz vpouštění do nafukovací atrakce jakékoliv zvíře!
 17. Během užívání atrakce je zapotřebí zabezpečit, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení nafukovací atrakce důsledkem nevhodného užívání a nedodržením pokynů.
 18. Vždy si určete kompetentní osobu, která bude zajišťovat bezpečný chod na atrakci.
 19. Při zapojení kompresoru do prodlužovacího kabelu, se vždy ujistěte, že je prodlužovací kabel z bubnu vždy PLNĚ ROZMOTÁN! Mohlo by dojít k přehřátí a ke zkratu!!!
 20. Kompresor je pod elektrickým napětím. V případě deště OKAMŽITĚ vypněte kompresor, vypojte ho z elektrické sítě, odpojte ho od atrakce a uložte na suché místo. Kompresor nikdy nenechávejte na dešti, skladujte jej v suchu a atrakci přikryjte plachtou, kterou naleznete v příslušenství k atrakci.
 21. POZOR – v případě vypnutí elektrického proudu v atrakci nesmí být žádné osoby ani předměty! Hrozí nebezpečí úrazu či udušení osobám uvnitř atrakce!!!
 22. V průběhu užívání nafukovací atrakce, průběžně kontrolujte, zda nedochází k odpojování kompresoru od nafukovadla!
 23. Zamezte manipulaci s kompresorem a s atrakcí nepovolaným osobám.
 24. Nikdy nepoužívejte/nenafukujte atrakci v případě deště.
 25. Při vyfukování atrakce se ujistěte, že je atrakce prázdná. Uvnitř nesmí být žádné osoby ani předměty.
 26. Přísný zákaz manipulace s ohněm/kouření cigaret, v blízkosti
 27. V PŘÍPADĚ, ŽE MÁ KLIENT ATRAKCI V PRONÁJMU I PŘES NOC, ŽÁDÁME, ABY BYLA ATRAKCE PŘES NOC ZABALENÁ A UCHOVÁNA TAK, ABY NEDOŠLO K JEJÍMU POŠKOZENÍ NAPŘ. ZPŮSOBENÉ HLODAVCI A JINÝMI ZVÍŘATY A TAKTÉŽ PŘED KRÁDEŽÍ.